Yahoo Fantasy Sports APKs

Xác nhận: an toàn để cài đặt

An toàn

Tải APK

Phiên bản: 10.8.6

Đánh giá
4.4 - Tốt
Phiên bản
10.18.0
Tải về
315 K
Cập nhật lần cuối
21-05-2020
Đến từ
Tổng số phiên bản APK:
21


Các phiên bản APK trước của Yahoo Fantasy Sports

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.8.6
Ngày cập nhật: 14-08-19
Kích thước: 46.85 MB
Chữ ký: BEF32362C09F50807E025FAD8E1F78A8C34A3805
Tập tin APK SHA1: 10861BC9DBCDC444A16CB52931F1AEA9AB0E5F0A

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-06-22

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

46.85 MB
14-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.6.2
Ngày cập nhật: 14-08-19
Kích thước: 54.40 MB
Chữ ký: BEF32362C09F50807E025FAD8E1F78A8C34A3805
Tập tin APK SHA1: A939121819A70BDF7A18B653399F348BA19D38CA

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 57 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-03-09

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

54.40 MB
14-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.6.1
Ngày cập nhật: 14-08-19
Kích thước: 54.39 MB
Chữ ký: BEF32362C09F50807E025FAD8E1F78A8C34A3805
Tập tin APK SHA1: 955B55AB15E2DF3722CE6D0C24CC290279AE0FE6

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 56 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-08-14

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

54.39 MB
14-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.4.5
Ngày cập nhật: 14-08-19
Kích thước: 53.75 MB
Chữ ký: BEF32362C09F50807E025FAD8E1F78A8C34A3805
Tập tin APK SHA1: 39DF6AC92A54C07AA46592EAF69BD48BEF96FB1E

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-01-12

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

53.75 MB
14-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.4.4
Ngày cập nhật: 14-08-19
Kích thước: 53.74 MB
Chữ ký: BEF32362C09F50807E025FAD8E1F78A8C34A3805
Tập tin APK SHA1: B7D5DA08AAEB361E0A4BAFAAEEA62F558179ED90

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-07-06

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

53.74 MB
14-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.2.5
Ngày cập nhật: 14-08-19
Kích thước: 51.87 MB
Chữ ký: BEF32362C09F50807E025FAD8E1F78A8C34A3805
Tập tin APK SHA1: 0DD57F9C45071C6AD804B95BC05B2B8FA587939D

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-03-23

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

51.87 MB
14-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 9.13.6
Ngày cập nhật: 14-08-19
Kích thước: 46.45 MB
Chữ ký: BEF32362C09F50807E025FAD8E1F78A8C34A3805
Tập tin APK SHA1: AE88B343307968501E14F35C38C488CBFE00C263

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-05-27

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

46.45 MB
14-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 9.13.5
Ngày cập nhật: 14-08-19
Kích thước: 46.39 MB
Chữ ký: BEF32362C09F50807E025FAD8E1F78A8C34A3805
Tập tin APK SHA1: 671C294C3332F57FE3BDD309D323DCDBF06E27FF

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-06-26

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

46.39 MB
14-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 9.13.0
Ngày cập nhật: 23-07-18
Kích thước: 46.27 MB
Chữ ký: BEF32362C09F50807E025FAD8E1F78A8C34A3805
Tập tin APK SHA1: 347807732d9972b52d0aa41dfce6294c97a91474

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-08-24

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

46.27 MB
23-07-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 9.12.2
Ngày cập nhật: 03-07-18
Kích thước: 50.10 MB
Chữ ký: BEF32362C09F50807E025FAD8E1F78A8C34A3805
Tập tin APK SHA1: 37ca8a0e7aac62b4127a3399289f6be0b7f0c4a0

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-07-10

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

50.10 MB
03-07-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 9.11.4
Ngày cập nhật: 02-05-18
Kích thước: 48.95 MB
Chữ ký: BEF32362C09F50807E025FAD8E1F78A8C34A3805
Tập tin APK SHA1: b56c2021e6c2b12306551dc3356af7c72341c939

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-06-08

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

48.95 MB
02-05-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 9.11.0
Ngày cập nhật: 02-05-18
Kích thước: 48.96 MB
Chữ ký: BEF32362C09F50807E025FAD8E1F78A8C34A3805
Tập tin APK SHA1: c1f33c738c215afbfc85d3d56347de2a43037fde

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-06-08

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

48.96 MB
02-05-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 9.10.2
Ngày cập nhật: 02-05-18
Kích thước: 48.61 MB
Chữ ký: BEF32362C09F50807E025FAD8E1F78A8C34A3805
Tập tin APK SHA1: 94db3baf939e5025524d6c202ce1951df81a79d0

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
48.61 MB
02-05-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 9.7.1
Ngày cập nhật: 05-02-18
Kích thước: 47.51 MB
Chữ ký: BEF32362C09F50807E025FAD8E1F78A8C34A3805
Tập tin APK SHA1: abe8cde4ce14085d25f4db5b0213c0c4ff1ce51b

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
47.51 MB
05-02-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 8.3.4
Ngày cập nhật: 01-11-16
Kích thước: 28.48 MB
Chữ ký: BEF32362C09F50807E025FAD8E1F78A8C34A3805
Tập tin APK SHA1: d3b5d3cbe6f9c493fc5e0a42d4fa9133c535d6dd

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 49 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-11-01

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

28.48 MB
01-11-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 8.1.4
Ngày cập nhật: 16-09-16
Kích thước: 29.36 MB
Chữ ký: BEF32362C09F50807E025FAD8E1F78A8C34A3805
Tập tin APK SHA1: f90e7106842fb0d005873a62528c5fe1a53335af

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 54 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-09-16

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

29.36 MB
16-09-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.4.2
Ngày cập nhật: 05-09-16
Kích thước: 16.21 MB
Chữ ký: BEF32362C09F50807E025FAD8E1F78A8C34A3805
Tập tin APK SHA1: 205b6bdf4ff15f8c1bfd56687465fa7bf15a7671

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 54 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-09-05

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

16.21 MB
05-09-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.3.5
Ngày cập nhật: 07-10-16
Kích thước: 16.18 MB
Chữ ký: BEF32362C09F50807E025FAD8E1F78A8C34A3805
Tập tin APK SHA1: 4b7c3785bcbd0ccb53a4f72846696343f7c44dae

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 55 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-10-07

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

16.18 MB
07-10-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.2.7
Ngày cập nhật: 21-02-16
Kích thước: 11.73 MB
Chữ ký: BEF32362C09F50807E025FAD8E1F78A8C34A3805
Tập tin APK SHA1: 9fb795b32c455d92f3e2eaa013cd22d6e02b3be7

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 55 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-02-21

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

11.73 MB
21-02-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.2.5
Ngày cập nhật: 21-02-16
Kích thước: 11.72 MB
Chữ ký: BEF32362C09F50807E025FAD8E1F78A8C34A3805
Tập tin APK SHA1: 54eb74fc83534f1bdf2d3236fcf7b555bf1e4bb0

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 55 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-02-21

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

11.72 MB
21-02-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.2.2
Ngày cập nhật: 16-05-16
Kích thước: 11.72 MB
Chữ ký: BEF32362C09F50807E025FAD8E1F78A8C34A3805
Tập tin APK SHA1: 0047ff42f21bc0d500761b6c1d651c7a58b12728

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 57 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-05-16

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

11.72 MB
16-05-16