Zalo - Nhắn gửi yêu thương APKs

Xác nhận: an toàn để cài đặt

An toàn

Tải APK

Phiên bản: 20.05.02

Đánh giá
4.3 - Tốt
Phiên bản
20.05.02
Tải về
2 M
Cập nhật lần cuối
21-10-2020
Đến từ
Tổng số phiên bản APK:
75


Các phiên bản APK trước của Zalo - Nhắn gửi yêu thương

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 20.05.02
Ngày cập nhật: 07-07-20
Kích thước: 23.67 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 29E318F822A5F8E4823A0BC738B281FE2AA95694

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 57 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2020-07-06

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

23.67 MB
07-07-20

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 20.04.01.r3
Ngày cập nhật: 20-05-20
Kích thước: 23.01 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: BA564E9F2103AF1C344C49025704C8F9C56982F6

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2020-05-05

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

23.01 MB
20-05-20

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 19.07.01
Ngày cập nhật: 01-08-19
Kích thước: 18.47 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: C491C08ACF08DEC4B6BFF39A91031A4F81ADAFCE

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-07-01

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

18.47 MB
01-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 19.07.01.r1
Ngày cập nhật: 01-08-19
Kích thước: 18.47 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 2AFB78EA6CD89E6C9DEBDCD33FBC6F9B39DE4C3B

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-07-15

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

18.47 MB
01-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 19.06.02
Ngày cập nhật: 01-08-19
Kích thước: 18.46 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 0CD4550648855C7CAFE07877E04DC61F3190B97C

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-08-01

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

18.46 MB
01-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 19.06.01
Ngày cập nhật: 01-08-19
Kích thước: 40.74 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 6E4789FAED01323BB69ED0E16D4E772BAAAB0D12

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-06-25

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

40.74 MB
01-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 19.06.01.r1
Ngày cập nhật: 01-08-19
Kích thước: 18.21 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: E46CA9836898760D34435626DAD55B9A63C92BCB

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 58 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-08-01

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

18.21 MB
01-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 19.05.03
Ngày cập nhật: 22-07-19
Kích thước: 42.64 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 7252FDFF8F24C489F970A1B80503906E1AB9EA81

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-07-22

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

42.64 MB
22-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 19.05.02
Ngày cập nhật: 22-07-19
Kích thước: 42.43 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 62E19B2AFCE3B7EF0893860FE2ADED2B1C8F6156

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-07-22

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

42.43 MB
22-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 19.05.02.r1
Ngày cập nhật: 22-07-19
Kích thước: 42.29 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 2AEC448443F1316FC0D5CA2BC236AB6AE809ACFF

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-07-22

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

42.29 MB
22-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 19.04.02
Ngày cập nhật: 22-07-19
Kích thước: 43.15 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 59C3C672DDEBF7B26A9357889FC089462086B10C

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-05-20

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

43.15 MB
22-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 19.04.02.r1
Ngày cập nhật: 22-07-19
Kích thước: 43.09 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 2863B79AE46BA23248CF2546A938CD0F705CE470

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-05-20

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

43.09 MB
22-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 19.04.01
Ngày cập nhật: 20-04-19
Kích thước: 42.86 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: AF54EBC38679EAD279E38335A599188D43B09A24

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-04-16

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

42.86 MB
20-04-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 19.04.01.r1
Ngày cập nhật: 22-07-19
Kích thước: 42.86 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 123C2306B1E07E2E5D86EB053A85710A36E24ECD

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 55 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-05-20

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

42.86 MB
22-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 19.04.01.r2
Ngày cập nhật: 22-07-19
Kích thước: 42.86 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 07B5A5359E84454C438B7977101DE87F9BEB37B7

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 56 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-05-20

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

42.86 MB
22-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 19.04.01.r4
Ngày cập nhật: 22-07-19
Kích thước: 42.86 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 72761176B1F8561B636F2DED24332C0ABC298D3E

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 58 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-05-20

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

42.86 MB
22-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 19.03.01
Kích thước: 41.16 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 03D9CCDAE1ECEE837251200CBADE9DBFDBBE987A

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
41.16 MB

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 19.02.03
Ngày cập nhật: 05-03-19
Kích thước: 40.44 MB
Chữ ký:
Tập tin APK SHA1: F25AC46441E5D44A7168F9B06AB332D687713C8C

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 55 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-03-05

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

40.44 MB
05-03-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 19.01.02.medium
Ngày cập nhật: 20-08-19
Kích thước: 35.54 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 82AF9D1230245275BBCBD7A98EAC2B76D68383AE

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 58 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-08-19

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

35.54 MB
20-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 19.01.02.r3.medium
Ngày cập nhật: 20-08-19
Kích thước: 35.15 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 1AE0E59CB05EA41B8F61E6517ACD6C6699668260

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-08-20

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

35.15 MB
20-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 19.01.02.r4.medium
Ngày cập nhật: 20-08-19
Kích thước: 35.54 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: CF93D69B4852F1A25677951D1C67168E12B5AE5E

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 55 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-08-20

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

35.54 MB
20-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 19.01.02.r5.medium
Ngày cập nhật: 20-10-19
Kích thước: 35.69 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: D3A66112B61EE5FFBDBA6AA47E134716DBC11632

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-10-09

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

35.69 MB
20-10-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 19.01.02.r6.medium
Ngày cập nhật: 08-06-20
Kích thước: 35.30 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: AE46866A311FE891096F33E02A133F588D1AEFFB

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 63 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2020-01-14

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

35.30 MB
08-06-20

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 19.01.01
Ngày cập nhật: 11-01-19
Kích thước: 39.93 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 7a55af400eeb73bc10df943355ba930522a64b47

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 58 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-01-11

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

39.93 MB
11-01-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 18.12.02
Ngày cập nhật: 11-01-19
Kích thước: 39.93 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 7a55af400eeb73bc10df943355ba930522a64b47

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 58 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-01-11

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

39.93 MB
11-01-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 18.12.02.medium
Ngày cập nhật: 20-08-19
Kích thước: 35.23 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 9D8A4AAA9454D0BD4232D210415C89E4B80B2283

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-04-08

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

35.23 MB
20-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 18.11.01
Ngày cập nhật: 04-12-18
Kích thước: 39.09 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: d62983c30996c83654194f95e0d4b17e89b356e2

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-12-20

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

39.09 MB
04-12-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 18.10.04
Ngày cập nhật: 12-11-18
Kích thước: 40.06 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: bbf5d3c6b7162fa74cb674348c3c75107ddb028e

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 57 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-11-19

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

40.06 MB
12-11-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 18.10.03
Ngày cập nhật: 12-11-18
Kích thước: 39.96 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: d1650bad3ddba9761d345b4ef81595bd44a38314

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 55 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-11-19

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

39.96 MB
12-11-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 18.10.02
Ngày cập nhật: 18-10-18
Kích thước: 39.96 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: b842c24234a44fc988eb0a4aeb1ab3791ddb0fcc

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 58 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-10-22

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

39.96 MB
18-10-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 18.10.02.medium
Ngày cập nhật: 20-08-19
Kích thước: 35.71 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: ED51D342CD57F8B74C8A03163601DC55EE3D676B

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 49 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-08-20

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

35.71 MB
20-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 18.10.01
Ngày cập nhật: 18-10-18
Kích thước: 39.90 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: bc8c3b445ca7b785e3f546fc12eaf7ac33a70d75

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 56 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-10-22

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

39.90 MB
18-10-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 18.09.03
Ngày cập nhật: 29-09-18
Kích thước: 39.48 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 47b937e636d0f57c60b73042b51eab5e937e5ecf

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-10-02

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

39.48 MB
29-09-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 18.07.02
Ngày cập nhật: 01-08-19
Kích thước: 42.59 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: C616E825DE3227F191CDC8A16B4D2515BD541764

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 57 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-07-28

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

42.59 MB
01-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 18.07.02.medium
Ngày cập nhật: 20-08-19
Kích thước: 38.50 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 60304B957703C326310A97B6F248D43E108D3EBE

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 56 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-05-16

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

38.50 MB
20-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 18.06.02
Ngày cập nhật: 01-08-19
Kích thước: 43.83 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 0A79A7EBBFD3031A6817A7359AB0DB718771A8E1

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-06-22

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

43.83 MB
01-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 18.06.02.medium
Ngày cập nhật: 20-08-19
Kích thước: 40.18 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 95B3F827CDAEB72EFA03B3AD162A52F02F6DB55D

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 54 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-08-07

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

40.18 MB
20-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 18.06.01
Ngày cập nhật: 17-06-18
Kích thước: 42.87 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 326f21a1000c803ee866ae4b2d2a9a0f9d8035b0

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-06-21

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

42.87 MB
17-06-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 18.05.01
Ngày cập nhật: 30-05-18
Kích thước: 42.35 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 9489a44459e9c162514ba8cd62ad73b5270cb8ef

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-06-10

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

42.35 MB
30-05-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 18.04.05
Ngày cập nhật: 13-05-18
Kích thước: 40.66 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 9f8a9943628d22780a58ebdcfaa79c8f91a48131

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
40.66 MB
13-05-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 18.04.03.medium
Ngày cập nhật: 20-08-19
Kích thước: 37.35 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: B181F60DCDFE54F46B3A6381152A60A189A44A0F

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 34 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-08-08

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

37.35 MB
20-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 18.03.03.medium
Ngày cập nhật: 20-08-19
Kích thước: 39.21 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 29A9A3E4E5682F3702B404A3D6C2A7F75273E338

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-06-25

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

39.21 MB
20-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 18.03.02
Ngày cập nhật: 01-08-19
Kích thước: 40.28 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 8BAE31C78C6190AA2C5FDA4BA22F216812DF7C3F

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-07-08

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

40.28 MB
01-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.4.2.r3
Ngày cập nhật: 01-08-19
Kích thước: 36.95 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 90F4E96E91198C43E6D3DD17A94344A3CD4C9626

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 58 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-07-07

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

36.95 MB
01-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.4.2.r2
Ngày cập nhật: 14-02-18
Kích thước: 36.95 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 6cedff4e4c4a9003d39b3f90d81aa60060013a38

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
36.95 MB
14-02-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.4.0.r3
Ngày cập nhật: 25-01-18
Kích thước: 36.27 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 14fd46cd24f6d8b064803ef022af5c79920ddadb

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
36.27 MB
25-01-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.3.9.r2
Ngày cập nhật: 01-08-19
Kích thước: 35.57 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 3ED6895AFB877E59B25322468627CEA7D4EACB71

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 54 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-08-01

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

35.57 MB
01-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.3.9.r3
Ngày cập nhật: 04-01-18
Kích thước: 35.58 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 7bf3a9f15bb10e04c72c21f65a112f2e6b004a6b

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
35.58 MB
04-01-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.3.8.r4
Ngày cập nhật: 23-12-17
Kích thước: 35.46 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: a754922f45bec0ee5f9b644c3248c205025d69db

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
35.46 MB
23-12-17

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.3.5.r4
Ngày cập nhật: 06-12-17
Kích thước: 34.71 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: fecf4b82334338edd976611d67b14c2ea49ee8b3

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
34.71 MB
06-12-17

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.3.5.beta
Kích thước: 34.68 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 3e624b8bd47a229b7fb3f91cfe56f8377b3dbdab

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
34.68 MB

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.3.4.r2
Kích thước: 35.26 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 1da2ddef84210e57d14555ced04421c4b0fe048f

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
35.26 MB

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.3.2
Kích thước: 35.64 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: da719863e3ca0d1cd846d558e3189d604b15b4e4

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
35.64 MB

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.3.2.r7
Kích thước: 35.44 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 30118cc55dfb75c3d9efd0f30e42f63f97dcf1e2

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
35.44 MB

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.3.1
Ngày cập nhật: 27-11-18
Kích thước: 34.60 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 67d2309dc22130f84bab9b57924bcf0428acb9e2

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 56 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-11-27

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

34.60 MB
27-11-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.2.9
Ngày cập nhật: 12-12-18
Kích thước: 34.74 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 5b8baca75743e0668e1d555a3ebd054153a2d1b8

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-12-12

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

34.74 MB
12-12-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.2.9.r3
Ngày cập nhật: 28-10-17
Kích thước: 34.75 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 06137d0e9dc5fbfd3c350678869c6592cdc389ce

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2017-10-28

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

34.75 MB
28-10-17

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.2.6.r2
Ngày cập nhật: 23-08-17
Kích thước: 33.79 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 201f4a2f70acfad12e1dc955928ebfae1c9144dd

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2017-08-23

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

33.79 MB
23-08-17

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.2.5.r3
Ngày cập nhật: 28-07-17
Kích thước: 32.35 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: e1bde761c3dec9e577b6ef977e3a2df8f5dd7c09

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2017-07-28

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

32.35 MB
28-07-17

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.2.3.r2
Ngày cập nhật: 25-06-17
Kích thước: 31.03 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: aa638de274ffbf7a062b09fe1ecf2e7aaf01a86b

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2017-06-25

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

31.03 MB
25-06-17

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.2.1r2
Ngày cập nhật: 15-05-17
Kích thước: 30.47 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 8bb19e3d50d0af6ef36b939ed7928b66ef3536d4

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 58 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2017-05-15

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

30.47 MB
15-05-17

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.2.0.r2
Ngày cập nhật: 04-05-17
Kích thước: 30.73 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 521dce5da9eab0bddf4a554f0b728392b52e4e86

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2017-05-04

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

30.73 MB
04-05-17

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.1.8.r3
Ngày cập nhật: 07-03-17
Kích thước: 30.43 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 951316717699bd9b78b9fee2937946b24420acf6

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2017-03-07

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

30.43 MB
07-03-17

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.1.6
Ngày cập nhật: 15-01-17
Kích thước: 29.39 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 08c240c0508422155f29d2775ad33f7df65e60fd

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 54 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2017-01-15

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

29.39 MB
15-01-17

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.1.3
Ngày cập nhật: 19-10-16
Kích thước: 30.87 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 1e027fc8d3237413d14a48d90d8b2f5ed9051fca

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 55 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-10-19

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

30.87 MB
19-10-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.1.3.r1
Ngày cập nhật: 01-12-16
Kích thước: 30.51 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: b4de3b26bf26008c5d2f2e73931d6d3a50966c3e

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 51 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-12-01

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

30.51 MB
01-12-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.1.1
Ngày cập nhật: 27-09-16
Kích thước: 30.48 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 9be808dd483973ba29e7d258d68954f00576e696

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 55 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-09-27

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

30.48 MB
27-09-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.1.0.r4
Ngày cập nhật: 08-09-16
Kích thước: 28.04 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 279a49937a796fa9db04c637f67edf5c9033187e

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 55 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-09-08

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

28.04 MB
08-09-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.0.9.r2
Ngày cập nhật: 21-08-16
Kích thước: 27.71 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 5688d179ef07049f2d02056e1e1c9c054657dad4

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 55 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-08-21

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

27.71 MB
21-08-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.0.8.r2
Ngày cập nhật: 24-07-16
Kích thước: 27.21 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: f4848c7bcf98683a30b34551e4bc8c924156249a

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 54 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-07-24

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

27.21 MB
24-07-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.0.6.r6
Ngày cập nhật: 25-05-16
Kích thước: 27.56 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 5fcbee35276a565c5b290f8cbf92b0b784b66ec5

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 57 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-05-25

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

27.56 MB
25-05-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.0.1.r6
Ngày cập nhật: 21-04-16
Kích thước: 27.43 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 8ee0dd67af6e4457a36b1d65888cfca9fff8a8c7

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 56 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-04-21

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

27.43 MB
21-04-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 3.0.0.r8
Ngày cập nhật: 25-06-16
Kích thước: 24.84 MB
Chữ ký:
Tập tin APK SHA1: d32d024652086e1cd1e30b94368b1695f2f8f5dc

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 54 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-06-25

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

24.84 MB
25-06-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 2.0.8
Ngày cập nhật: 25-06-16
Kích thước: 19.90 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 42652fc6da27fa9d07f359c011045d605c971605

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 55 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-06-25

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

19.90 MB
25-06-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 2.0.7
Ngày cập nhật: 21-02-16
Kích thước: 19.27 MB
Chữ ký: 9487BA76B32E9E36785FB4C3540021F85AF8D7B7
Tập tin APK SHA1: 4e588d90fef205c55aa6c3ed319ad4ee3ddc5a6c

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 53 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-02-21

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

19.27 MB
21-02-16